Recent Nieuws
FAQ : REGIEWERKEN
Hoe worden regiewerken gefactureerd?

De facturatie van het uurloon gebeurt op basis van het uit-/thuis principe.

Het uurloon is dus ook tijdens de noodzakelijke verplaatsingstijd(en) van toepassing.

Onze techniekers vermelden steeds op de werkbonnen de werktijd exclusief de nodige reistijd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Er wordt eveneens vermeldt hoeveel de verplaatsingstijd per technieker bedraagt (minimum 1 uur, en dit ongeacht de effectieve afstand, daar een interventie naast reistijd ook dispatchkosten, laden/lossen materialen, verzekeringskosten, e.d. vergt die niet inbegrepen zijn in het uurloon).

Afhankelijk van de regio wordt bovendien een vergoeding voor het voertuig aangerekend (zie: tarieven werken in regie).

In principe worden er per interventie tot 2 techniekers ingepland tenzij uitdrukkelijk anders vooraf overeengekomen.

Ingeval bijkomende materialen dienen opgehaald te worden in onze magazijnen en/of bij onze toeleveranciers worden de hiermee gepaard gaande werkuren evenals verplaatsingen tevens gefactureerd.

Klein materieel evenals een vergoeding voor het gebruik van bepaalde gereedschappen en materialen (vb. dompelpompen, hoge druk reiniger, stofzuiger, hoge druk reiniger, ...) worden aangerekend voor zover noodzakelijk.

Indien de gebruikte materialen het bedrag van € 1.000 overstijgen wordt er eerst een offerte gemaakt tenzij mondeling anders overeengekomen tijdens de interventie.

De eventueel door onze leveranciers aangerekende verzendingskosten voor verbruikte materialen zijn ook ten laste van de klant.

Wettelijke bepaling m.b.t. het aannemingscontract in regie: bij een aanneming in regie is het de aannemer die na de uitvoering van de werken de prijs bepaalt, rekening houdend met de omvang van het werk, de duur ervan, de gebruikte materialen en de gangbare prijzen en tarieven. Bij een aannemingscontract in regie draagt de opdrachtgever alle risico. Eventuele materialen kunnen onder garantie zijn, uurlonen en verplaatsingskosten zijn dit bij een aannemingscontract in regie nooit daar deze risico's niet mee berekend zijn in regietarieven (enkel in werken aan een vaste aannemingsprijs).

Bestel je producten eenvoudig online via onze webshop

Voor meer informatie contacteer onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Wanneer word ik gefactureerd voor een levering en wanneer voor een interventie?

Wij leveren franco vanaf € 150 (incl. BTW) voor bestellingen die per mail of telefonisch gebeuren en vanaf € 100 (incl. BTW) voor bestellingen via onze webshop.

Dit omvat het uitsluitend afleveren van de door jou bestelde producten en kan eventueel door een transportfirma uitgevoerd worden (niet noodzakelijk door een zwembadtechnieker).

Wanneer er naast het afleveren van producten nog andere werken dienen uitgevoerd te worden dan wordt dit werk beschouwd als regiewerk en zo gefactureerd (verplaatsingskosten, reistijd en werkuren).

Er wordt in voorkomend geval ook steeds een zwembadtechnieker ingepland.

Dit is helaas onvermijdelijk daar oa. dispatchkosten (inplannen, eventueel opvolgen, verzekeringskosten) en interventierisico niet inbegrepen zijn in een franco levering en de reistijd/verplaatsingskost deze kosten wel omvat.

Bestel je producten snel en eenvoudig via onze webshop

Voor meer informatie contacteer onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Ik heb een interventie aangevraagd, wanneer mag ik de technieker verwachten?

Als je er zeker van wenst te zijn dat de technieker op een afgesproken tijdstip arriveert kan je een eerste interventie aanvragen.

Bij een eerste interventie is onze technieker aanwezig tussen 07u30 & 08u30 met uitzondering van overmacht (o.a. ziekte, verkeersproblemen). Zie hieromtrent onze afzonderlijke FAQ.

Interventies die later op de dag ingepland zijn worden steeds gehonoreerd (met uitzondering van overmacht: in voorkomend geval wordt je hierover gecontacteerd).

Bij het maken van een afspraak bevestigen we een indicatief tijdstip van aankomst (gewoonlijk een tijdsvork van 2u), maar dit is steeds onder voorbehoud daar de daarvoor ingeplande interventie(s) niet altijd volgens het vooropgestelde tijdsschema kunnen afgewerkt worden en de praktijk aantoont dat soms ernstige afwijkingen mogelijk zijn.

Bovendien is het eveneens mogelijk dat er plotselinge problemen voorrang krijgen op minder dringende interventies.

Als de technieker later is dan vooropgesteld zal de interventie blijven doorgaan op de afgesproken dag, maar op een mogelijk (aanzienlijk) later tijdstip.

Heb je toch nog vragen, loopt het niet zoals vooropgesteld of is er twijfel?

Contacteer dan onze klantenservice op 03/354 12 21 voor actuele informatie.


Directe link voor deze vraag
Wat is de prijs voor regiewerken?

De prijs hangt af van het type zwembad en de aard van het werk.

We hebben verschillende prijzen voor particuliere zwembadenopenbare zwembaden en het inzetten van koeltechniekers.

Voor meer informatie contacteer onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Hoe kan ik nakijken of mijn factuur correct opgemaakt werd?

We werken graag correct en transparant samen met onze klanten.

Als je wil nakijken of de door ons opgemaakte factuur voor regiewerk(en) volgens afspraak werd opgemaakt dan kan dit eenvoudig door het volgende even na te kijken.

Stap 1: Mailbevestiging afspraak regiewerken

Wanneer je een afspraak maakt om een technieker langs te sturen dan bevestigen we je deze afspraak steeds per e-mail. In deze mail communiceren we de datum en vooropgestelde tijd van de afspraak.

Daarnaast omvat deze mail een link naar onze tarieven zodat je perfect weet hoe de interventie zal gefactureerd worden.

Tot slot vind je er een link naar onze Algemene Verkoopsvoorwaarden zodat alle afspraken gekend zijn voor uitvoering van onze werken.

Mocht er enig bezwaar zijn m.b.t. deze tarieven en/of Algemene Verkoopsvoorwaarden dan kan je de afspraak tot 2 werkdagen voor de vooropgestelde uitvoering kosteloos annuleren. Na deze termijn is het mogelijk dat er kosten komen bij deze annulering (wanneer het vb. te laat is om een andere klant te laten helpen door de voorziene technieker).

Laat je de afspraak doorgaan dan gaan we ervanuit dat je akkoord bent met de vooraf gemaakte afspraken. 

Het spreekt voor zich dat we vanaf stap 2 geen bezwaar en of opmerkingen meer kunnen aanvaarden m.b.t. stap 1.

Stap 2: De interventie (of meerdere interventies)

Na het uitvoeren van de afgesproken werkzaamheden wordt door onze techniekers steeds een werkbon opgemaakt. Deze ontvang je per e-mail en vermeldt het detail van de uitgevoerde werkzaamheden en de te facturereren prestaties, reistijden, verplaatsingsvergoeding(en) en/of geleverde en/of geplaatste materialen.

In deze mail vermelden we tevens (in het rood: omdat het zeer belangrijk is) het volgende:

Wij vragen u dit document zorgvuldig na te kijken tot uiterlijk 10 dagen na de interventie. Na verloop van deze termijn wordt deze werkbon als aanvaard beschouwd evenals de factuur die op basis van deze werkbon wordt gemaakt.

Mochten er dus eventuele opmerkingen zijn m.b.t. deze werkbon dan heb je 10 kalenderdagen de tijd om hieromtrent contact op te nemen met onze klantendienst (03/354 12 21) of een mail te sturen naar sven@noppe.be (wanneer het regiewerk betreft), jon@noppe.be (wanneer het werken onder een onderhoudscontract betreft) of soren@noppe.be (wanneer het over werken onder project gaat).

Na verloop van deze periode worden bezwaren en/of opmerkingen niet meer aanvaard. Niet omdat we hieromtrent vervelend willen doen maar wel omdat we onze techniekers en/of onze interne medewerkers niet meer kunnen consulteren of ze zich nog bepaalde afspraken en/of details herinneren over de interventie.

Stap 3: De factuur

Na uitvoering van stap 2 worden de ontvangen werkbonnen gefactureerd, bij facturatie kijken we zeker de werkbonnen zelf ook nog eens extra na ter voorkoming van eventuele vergissingen.

Zoals hierboven vermeldt kunnen we m.b.t. facturen bezwaren en/of opmerkingen niet meer aanvaarden wanneer er tot 10 dagen na het maken van de werkbon geen reactie van de klant komt. We herhalen nogmaals dat we dit niet doen om vervelend te willen doen maar wel omdat we onze techniekers en/of onze interne medewerkers niet meer kunnen consulteren of ze zich nog bepaalde afspraken en/of details herinneren over de interventie. Voor zeer duidelijke fouten (vb. 10 werd 100 door een typfout, een duidelijke fout gemaakt door onze software, een artikel werd te veel, te weinig, niet of overbodig vermeld e.d.) maken we uiteraard graag een uitzondering. Dit ongeacht bij wij hieromtrent het financieel voordeel ligt.

Heb je hieromtrent nog vragen? Contacteer dan onze klantendienst op 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Voeren jullie ook duikinterventies uit?

Voor sommige interventies is het inderdaad essentieel om met het nodige duikmateriaal een duikinterventie uit te voeren.

Wij beschikken over techniekers die hiermee vertrouwd zijn.

Deze interventies worden voor de veiligheid van onze medewerkers steeds uitgevoerd met 2 techniekers (1 technieker die de duikinterventie uitvoert en 1 technieker om te assisteren evenals de veiligheid te garanderen).

Voor duikinterventies hebben we duikmateriaal nodig. Dit materiaal wordt opgehaald en ingeleverd bij een nabij gelegen duikcentrum. De kosten hiervan worden doorbelast op de factuur van duikinterventies volgens realiteit.

Duikmateriaal is immers geen standaard materiaal dat onze techniekers steeds ter beschikking hebben omwille van de hoge kostprijs, het nodige onderhoud en de te lage frequentie van duikinterventies.

Voor het uitvoeren van een duikinterventie is er een minimale temperatuur van het water vereist van 20C° (behoudens uitdrukkelijk anders vooraf overeen gekomen).

Heb je hieromtrent nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Wat gebeurt er als ik niet thuis ben wanneer een interventie is gepland?

Er is een interventie ingepland en bevestigd door onze medewerkers per e-mail maar helaas bent u desondanks voorgaande niet thuis op de dag van de ingeplande interventie.

Opgelet: een technieker kan in sommige gevallen - aanzienlijk - later bij u aankomen dan het vooropgestelde tijdstip wanneer het dagverloop anders is dan voorzien omwille van diverse omstandigheden.

In dat geval zal onze technieker en/of onze klantendienst u trachten te contacteren. Mogelijk bent u niet ver van uw woning en lost dit het probleem op. Wanneer we echter telefonisch geen contact kunnen maken en de technieker de geplande werkzaamheden niet kan uitvoeren wordt er 1u15 minuten prestaties aangerekend evenals de verplaatsingsvergoeding.

Ditzelfde geldt eveneens bij laattijdige annuleringen van een interventie (minder dan 48u op voorhand) wanneer de geplande technieker(s) niet elders kan/kunnen ingezet worden.

Heb je hieromtrent nog vragen, contacteer dan onze klantendienst via 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Wanneer betaal ik jullie facturen?

Betaaltermijn:

Onze facturen zijn contant - dus na ontvangst - betaalbaar en dit uiterlijk 10 dagen na factuurdatum.

Je vindt op onze facturen voor alle duidelijkheid steeds de vervaldatum, uiterlijk op deze datum verwachten we jouw betaling te kunnen registreren.

Betaaltermijn overschreden (of factuur per post niet ontvangen):

Wanneer de betalingstermijn met minstens 10 dagen overschreden werd, ontvang je van ons een herinnering per e-mail met in bijlage een duplicaat van de opgemaakte factuur. Mocht je onze factuur niet per post ontvangen hebben is dit met het ontvangen van een digitaal exemplaar alvast opgelost. In voorkomend geval vragen we je onmiddellijk na ontvangst per e-mail deze factuur te regulariseren.

Werken vergoed door jouw (zwembad)verzekering:

Ingeval we jou een factuur verstuurden voor werken die door jouw verzekering (mogelijk) vergoed worden is het belangrijk om steeds de betaling aan ons rechtstreeks over te maken vanaf jouw bankrekening. Ook in dit geval is de vermelde vervaldatum op jouw factuur van toepassing en vragen we jou dit nauwkeurig uit te voeren.

We kunnen in geen geval een betalingsuitstel verlenen tot de verzekering jouw vergoed heeft, dit omdat wij geen contractuele relatie met jouw verzekeringsmaatschappij hebben en alle werken voor jouw rekening werden uitgevoerd.

Hoe werd onze betaaltermijn bepaald:

We hanteren een dienst-na-verkoop binnen de 48u en doen altijd al het mogelijke om onze klanten zeer snel van dienst te zijn. We danken jou dan ook om anderzijds de vervaldatum van onze facturen nauwkeurig te respecteren. Een groot deel van onze facturen bestaat namelijk uit loon, BTW en RSZ. Deze dienen wij steeds op zeer korte termijn te voldoen en mochten we dit niet doen zijn er zeer hoge boetes van toepassing. Dit verklaart ook de kosten die we aanrekenen wanneer onze facturen niet tijdig voldaan worden.

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Werken jullie ook aan zwembaden die niet door jullie geplaatst werden?

Ja, ook deze zwembadeigenaars aanvaarden we voor het onderhoud of een depannage van de zwembadinstallatie.

Omdat we je niet verplichten om alle apparatuur om te bouwen naar de materialen die we gewoon zijn om te plaatsen (en te onderhouden) kan het echter zijn dat we minder efficiënt kunnen werken en/of onderdelen niet direct beschikbaar zijn.

Ook kunnen we bij het vervangen van onderdelen onder garantie in geen geval meer bieden dan enkel de garantie op de onderdelen zelf (werkuren, transport en eventuele andere kosten blijven ten laste van de klant volgens onze voorwaarden werken in regie).

Zijn bepaalde onderdelen aan vervanging toe (ouderdom, niet kwalitatief) dan zullen we je dit signaleren.

We ervaren bovendien dat vele klanten niet (of niet voldoende) kennis hebben van de zwembadapparatuur, waterbehandeling en/of het noodzakelijke zwembadonderhoud.

Daarom adviseren we je zeker om ons document 'Onderhoudsinstructies voor een particulier zwembad' door te nemen en ons document 'Hoe succesvol overwinteren?'.

Ook dit FAQ-gedeelte van onze website kan een hulp betekenen. Tot slot vind je onder het klantengedeelte van onze website zeer handige instructievideo's.

Een zwembad heeft namelijk wekelijks onderhoud nodig en tenzij je kiest voor een wekelijkse onderhoudsformule is dus heel wat kennis vereist van de zwembadeigenaar.

We nodigen je dan ook graag uit zelf de tijd te nemen om onze documenten door te nemen en instructievideo's te bekijken. Ofwel kan je ervoor kiezen dat we ter plaatse komen om je deze uitleg te geven (dit wordt verrekend in regie en duurt gemiddeld 4u: afhankelijk van jouw kennis en de complexiteit van de zwembadinstallatie).

Het is ook mogelijk om een onderhoudscontract te nemen met in het begin een hogere frequentie aan onderhoud die je op termijn (in functie van de evolutie van je kennis) eventueel kan aanpassen. We bieden zowel onderhoudscontracten aan voor particuliere buitenzwembaden, particuliere binnenzwembaden en openbare zwembaden (op aanvraag).

Heb je hierover nog vragen, contacteer onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Werken jullie overal in Belgiƫ?

We werken niet overal in België, helaas laat de verkeersdrukte het niet toe om efficiënt te werken aan zwembaden die te ver van Wijnegem gelegen zijn.

In principe werken we dus enkel in de provincie Antwerpen en enkele uitzonderingen er net buiten.

We hebben echter over Vlaanderen verschillende collega's die je wel van dienst kunnen zijn en waarnaar we je graag zullen doorverwijzen.

Wanneer je een offerte opvraagt via onze website voor een zwembad van LPW POOLS dan gebeurt dit zelfs automatisch.

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag

Noppe Zwembaden: Partner van deze merken.

Privacybeleid - Cookiebeleid - Copyright © Noppe Zwembaden 2024